Alapszabály

A Lucien Hervé Kamera Klub alapszabálya

 

I. Általános rendelkezések

1.   A fotóklub neve: „Lucien Hervé Kamera Klub”

2.   Székhelye és címe: BFMK 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 7.

3.   Működési területe: Hódmezővásárhely város, Csongrád megye, Magyarország

4.  A klub logója:

5. A klub jogosult a logón kívül iratain, levelein, kiadványain működésének tevékenységének jellegét kifejező más emblémát is használni.

6.  Az alakulás időpontja: 2014. július 10.

7. A klub, mint fotóművészeti alkotócsoport, tagja a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ).

8. A klub pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

II. A klub célja

 

1.  A tárgyi és szellemi kulturális örökség megóvása, terjesztése.

A klub művészeti alkotócsoport, Lucien Hervé szellemi követője, önálló, öntevékeny fotóművészeti klub, amely feladatának tekinti a kulturális tevékenység folytatását, a kulturális örökség megóvását, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés feladatát kiemelten a vizuális kultúra területén.

Cél a Lucien Hervé Kamera Klub tagsága által létrehozni az archívumot, és az ott elhelyezett alkotások kezelése, megőrzése, feldolgozása, esetleges publikálásuk gondozása, az alkotók szerzői jogainak tiszteletben tartásával. Felkutatni, megőrizni és bemutatni a fotókultúra jelenlegi, régi értékeit, eszközeit, alkotásait.  Feladatunk az egykori jelentős művészeti, vagy iparos tevékenységet folytatók alkotásainak felkutatása, szellemük megőrzése, emlékük ápolása és bemutatása.

2. Elősegíteni elsődlegesen a fényképezés, a vizuális kultúra iránt érdeklődők számára egy demokratikus közéleti fórum megteremtését.

3. Támogatni a vizuális kultúra, kiemelten a fotóművészet, a fényképezés iránt érdeklődők elméleti, gyakorlati fejlődését, szakmai haladását. Ehhez fotókiállítások, fotó- és diafesztiválok, előadások, konferenciák, alkotótáborok, fotótréningek, tanfolyamok szervezése.

4. Ösztönözni és segíteni az egyesület tagjait a fotózásban való jártasság magasabb szinten való elsajátítására és művelésére, ezeknek megfelelő minőségű, színvonalú alkotások létrehozására.

5. A klubnak mint közösségnek és tagjainak mint önálló alkotóknak munkásságuk, művészeti tevékenységük bemutatása.

6. Kapcsolatok létesítése hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.

7.  A település közösségi közművelődési színterein a fotóművészet népszerűsítése és a kulturális élet gazdagítása kiemelten a vizuális kultúra területén. A klub meghirdetett rendezvényei nyilvánosak, azokon nem klubtagok is részt vehetnek.

8.  A klub vállalkozói tevékenységet csak a klub céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt a klub tevékenységére fordítja.

 

III. Feladatok

 

1.  A klub tagjai fotóikat helyi, területi, országos és nemzetközi kiállításokra küldik, közös kollekciókat alakítanak ki ugyanezen céllal. Tagjai alkotómunkájukhoz szakmai, módszertani segítséget nyújtanak egymásnak.

2. A klub tagjainak elméleti, gyakorlati fejlődésének, szakmai előrehaladásának elősegítéséhez havi ütemezéssel klubprogramot biztosít, mely minden klubtag számára nyitott, ingyenes.

3.  A klub a kulturális, valamint egyéb szerveknek, társaságoknak, egyesületeknek – felkérés alapján szakterületével kapcsolatban segítséget nyújt.

4. Együttműködik a klub más művelődési, művészeti szervekkel, közösségekkel fotókiállítások, fotótanfolyamok, szakmai programok megrendezésében.

5. Esetenként – méltányos formában – fotókat bocsát a klub kollekcióiból illetőleg tagjai révén városi és megyei kiadványok rendelkezésére.

6. A klub a helyi és országos jellegű idegenforgalmi, helytörténeti és egyéb kiadványokhoz – megkeresés esetén szakmai segítséget nyújt az illetékeseknek.

7. Részt vállal a klub Hódmezővásárhely város, Csongrád megye és az ország kulturális, történeti hagyományainak ápolásában. Tevékenységével, munkáival népszerűsíti az itt fellelhető, művészeti és egyéb értékeket.

8. Fontosnak tartja a klub az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, gondozását is.

9. Hozzájárul a klub a határon túli magyarság kulturális életének megismertetéséhez, segítéséhez, gazdagításához.

10. A klub és tagjainak rendezvényei, kiállításai nyilvánosak, médiában, műsorfüzetekben, szórólapokon, plakátokon, stb. közreadottak, amelyeken a tagságon kívül bárki részt vehet. Kivéve, ha a rendezvény meghívásos alapon szerveződik.

11. A klub a szakmai munka erősítése érdekében együttműködést biztosító, folyamatos kapcsolatot tart fenn a fotóművészet legmagasabb szintű országos szerveivel is.

 

IV. A klub tagsága

A klub tagja lehet önkéntes alapon minden magyar és külföldi állampolgár, aki elfogadja annak célkitűzéseit, alapszabályát. A célok megvalósításában önként részt kíván venni és munkásságával a fotókultúrát, a vizuális kultúrát gazdagítja, művészeti alkotásokat hoz létre. A klub tagsága:

·         Alapító tagok.

·         Klubtagok, akik csatlakoznak annak munkájához.

·         Pártoló tagok. A klub célkitűzéseit magán- és jogi személyek is pártfogolhatják, azok megvalósításában részt vehetnek anyagi, erkölcsi és dologi támogatással.

·         Tiszteletbeli tagok azok a neves személyiségek, akiket a klub munkásságuk alapján erre érdemesnek talál és azt a tagság megszavazza.

 

V. A tagok jogai és kötelességei

1) A tagok jogai:

a) a klubnapokon megjelenjenek, ott felszólaljanak, indítványt, javaslatot tegyenek a klub működésére vonatkozóan,

b) részt vegyenek a határozatok meghozatalában (a tiszteletbeli és a pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek),

c) jelöljék és megválasszák a klub tisztségviselőit, illetve azokat visszahívják, továbbá, hogy megválasztásuk esetén tisztséget töltsenek be a klubnál,

d) tájékozódjanak a klub tagságát érintő ügyekben,

e)  javasolják rendkívüli klubnap összehívását,

f)  részt vegyenek a klub tevékenységében és rendezvényein,

g) tisztségviselőül bármely tag megválasztható (kivéve a tiszteletbeli és a pártoló tag, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva),

h) használják a klub célkitűzéseinek, feladatainak szellemében, a közös programokon, illetőleg azon túlmenően – esetenkénti anyagi hozzájárulással – az egyesület eszközeit, helyiségeit.

2) A tagok kötelességei:

a)    részt vegyenek a rendezvényeken, megtartsák az alapszabály rendelkezéseit,

b)    népszerűsítsék a klub tevékenységét, új tagok toborzásában vegyenek részt,

c)   személyes tevékenységükkel és példamutatásukkal segítsék elő az egyesület eredményes működését,

d)   a tagok alkotásaikat  a  klub  rendelkezésére  kötelesek  bocsátani  a  szerzői  jog  figyelembevételével közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez,

e)    a tagok kötelesek önálló kiállításaikról a klub vezetőségét és tagságát tájékoztatni,

f)    a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magukra kötelezőnek ismerik el,

g)    a tagok által megállapított tagdíjat befizetik február végéig,

h) a tagdíj késedelmes befizetése esetén, a klub honlapján való megjelenést, az aktív részvételt az elnökség a tagdíj befizetéséig visszavonhatja,

i)    a  Lucien Hervé Kamera Klub Etikai  Kódexében leírtakat  elfogadja  és  az  abban  leírtakat  magára  nézve kötelezőnek ismerik el.

 

VI. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1. A tagsági jogviszony keletkezése:

a)  A rendes tagok felvétele nyílt fotópályázaton elért eredményük alapján, vagy belépési kérelmük alapján a klub tagságának határozatával történik. A felvételi kérelemhez mellékelni kell minimum 10 db digitális, vagy 5-10 db 18×24 cm fotót, és egy rövid szakmai önéletrajzot. A felvételi elbírálás a tagság többségi jóváhagyásával érvényes. Tagsági viszony akkor keletkezik, ha a belépni kívánó a klub alapszabályában foglaltakkal egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint az éves tagdíjat befizette.

b) A pártoló tagok felvétele ügyében a klub elnöksége dönt egyszerű többséggel.

c) Tiszteletbeli tagokat az elnökség felterjesztése alapján a tagság választja meg.

d) A klubhoz való tartozás kifejezéséhez a tagokat fényképes igazolvánnyal lehet ellátni, amelyet az elnök és/vagy az alelnökök írhatnak alá. Az igazolványok kiállítását, a róluk készített kimutatást a klub egyik alelnöke végzi és vezeti.

e) A  tagsággal  járó  jogok  és  kötelezettségek  a  belépési  szándék  elfogadását követően a tagdíj befizetése napjától illetik meg az új tagot.
2) A tagsági viszony megszűnése:

a)  A tag kilépésével.

b) A tagnak a klubból való kizárásával, ha az alapszabályban foglaltakkal és az egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki.

c)  Az etikai kódexben leírtak megsértésével, ha az bizonyítható.

d)  A tag törlésével akkor, ha nem fizetett tagdíjat.

e)  Elhalálozással.

f)  A klub megszűnésével.
VII. A klub vagyona, pénzügyi eszközei és gazdálkodása

1.   A klub pénzügyi forrásai: tagdíjak, pártoló tagsági díjak, rendezvények bevételei, pályázatokon nyert pénzeszközök, támogatói befizetések, tagok tagdíjon felüli felajánlása.

2.    A működés során szerzett bevételek, tárgyi eszközök a klub vagyonát képezik.

3.    Az elszámolásokat Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ tartja nyilván.

4.    A klub bevételeit nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja.

5.   Az elnök által készített beszámolót és pénzügyi jelentést a határozatképes elnökség megtárgyalja, és azok elfogadásáról a tagság egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

6.  A klubtagok évente határozhatják meg az éves tagdíj mértékét. A tiszteltbeli tagok mentesek a tagdíjfizetés alól. A tagdíj befizetésének határideje tárgyév februárja. A tagdíjból a nappali tagozaton tanulók 50 % kedvezményt kaphatnak.

Az elnökség összetétele és feladatai:

a)   A klub vezető szerve a 3 tagú elnökség.

b)   Elnökség összetétele: elnök, 2 fő alelnök.

c)   Az elnökség mandátumának érvényessége 3 év
Az elnökség fő feladatai:

a)   A klub  éves  munkaprogramjának elkészítése a klubtagok megkérdezésével.

b)   A klubnapok ápolása minimum egy vezető részvételével;

c)   A klub tevékenységének irányítása;

d)   Gondoskodik a klub rendezvényeinek előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról;

e)   Felveszi, vagy a nyilvántartásból törli a tagokat.

 

Elnök:

·         Jogosult képviselni a klubot hivatalos szervek előtt,

·         Kifizetési jogkört gyakorol az egyik alelnökkel közösen,

·         Kezeli a klub iratait,

·         Elkészíti az éves beszámolót, mérleget, munkatervet,

·         Folyamatos kapcsolatot, együttműködést tart a klub működését támogató szervekkel, intézményekkel, a helyi, a regionális, az országos és nemzetközi szakmai fórumokkal, társszervezetekkel.

·         Irányítója, összefogója és bonyolítója a klubot érintő kiállításoknak, rendezvényeknek az e célok megoldására létrehozott bizottságoknak.

·         Feladatkörébe tartozik a klubot, illetőleg annak rendezvényeit támogató új kapcsolatrendszerek kiépítése.

·         Elősegíti a klub működéséhez szükséges anyagi feltételek meglétét.

·         Figyeli a kiírt pályázatokat.

·         Gondoskodik a pályázatokban elnyert pénzek jogszerű felhasználásáról, elszámolásáról.

·         A klub iratait kezeli.

 

·         Alelnök:

·         Ellát feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza.

·         Ha az elnök időközben tisztségétől leköszönne, vagy tagsága bármi módon megszűnne, az egyesület ügyeit az új elnök beiktatásáig irányítja.

·         Gondoskodik a tagság ismeretének fejlesztéséről.

·         Szervezi a műhelymunkában folyó tevékenységet.

·         Rendszeresen kimutatást készít a tagdíjbefizetések alakulásáról, kapcsolatot tart a könyveléssel (Tornyai Múzeum, BFMK).

·         Nyilvántartja, kezeli a klub tulajdonát képező képkereteket, eszközöket, vendégkönyvet.

·         Felelősséggel megszervezi kiállítások előtt a képek összegyűjtését és megóvását, őrzését.

·         Kapcsolatot tart a médiával (tv, újság, netes fórumok).

·         Szervezi a plakátok, meghívók, kiadványok tervezését, kivitelezését.

 

VIII. Nyilvánosság

·         A vezetőségben történő változás esetén nyilvános jelöléssel a következő klubnapon titkos szavazást kell tartani. A szavazás érvényességéhez nem szükséges 50% feletti részvétel. A döntés egyszerű szavazattöbbséggel történik.

·         A klub vezetősége tevékenységéről és a gazdálkodás éves adatairól a nyilvánosságot évente egy alkalommal (decemberi) klubnapon és az internetes fórumon (web, facebook) tájékoztatja.

·         A klub évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról. A klub elnöksége a működésével kapcsolatos közérdekű információkat folyamatosan megjelenteti weben, facebookon, és levélben is (email) továbbítja.

Az alapszabály a tagok által jóváhagyott okirat, amely a megvitatása után lép hatályba.

MAFOSZ
MAFOSZ
Facebook Pagelike Widget