Etikai kódex

LHKK Etikai Kódex

 

Általános bevezetés

Az Etikai Kódexben rögzített előírások a Lucien Hervé Kamera Klub tagjaira vonatkoznak.

Célja:
A klub tagjainak etikai segítése, a normák meghatározása, figyelem felhívása az irányelvekre és ezek betartására.

Etikai elvárások

·         A klub tagjai az alkotó tevékenységet az emberi méltóság megőrzésével, a törvények betartásával, mások sérelme nélkül végezzék.

·         A fotós az alkotó munka során ne adjon arra okot, hogy elmarasztalás érje fellépése, magatartása miatt.

·         Tevékenysége során a személyiségi jogokat ne sértse.

·         Tiszteletben tartva mások munkáját, alkotói jogát, véleményszabadságát, a Szerzői Jogról szóló törvény szerint járjon el.

·         Mindenkor a kulturált emberhez méltó érintkezés, kapcsolatteremtés szabályait betartva végezze a klubhoz kötődő tevékenységét.

·         A klubban, és klub érdekében végzett bármilyen tevékenység során a klubtag semmilyen kárt és hátrányt nem okozhat a klubnak.

·         Követelmény a Klub Alapszabályának, és Etikai Kódexének betartása.

·         A tagok a klub célkitűzéseinek, feladatainak szellemében a klub életében lehetőségeikhez mérten aktívan vegyenek részt.

·         Elvárt a klubnapokon való gyakori személyes részvétel, az ott meghatározott döntéseknek megfelelő tevékenység.

·         Elvárt az egyéni munka és példamutatásnak köszönhető eredményes működés, valamint a klub népszerűsítése.

·         A klub tagjai népszerűsítsék a klub tevékenységét azzal, hogy tegyenek említést arról, hogy ők a LHKK tagjai pl. pályázati sikerek, publikációk, más szervezet keretein belül történő kiállítás esetén.

·         A tagok alkotásaikat a klub rendelkezésére bocsátják a szerzői jog figyelembevételével közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos, vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez.

·         A közösen hozott szabályok betartása mindenkire nézve kötelező.

·         A klub tagjaként a tagság körében mások megsértése, és mások jó hírének öncélú rombolása nem megengedett.

·         A tagok tájékoztatják a klub vezetőségét önálló kiállításaikról.

·         A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magukra kötelezőnek ismerik el.

·         A megállapított tagdíjat a megadott határidőre befizetik.

·         Segítséget nyújtanak a klub rendezvényeinek szervezésében egymásnak.

Eljárás az Etikai Kódex megsértése esetén

·         Az Etikai Kódex megsértése esetén a LHKK elnöksége az illetékes.

·         Az elnökség kötelessége a vétséggel kapcsolatos tényfeltárás, majd ezt követően objektív döntés meghozatala a vétség mértékétől függően az érintett taggal, tagokkal kapcsolatban, melyek a következők lehetnek:

– az eset kivizsgálását követően a vétség korrigálása, erről a tagok informálása a jó hírnév megőrzésének érdekében
– figyelmeztetés
– megrovás
– tagsági viszony felfüggesztése
– tagsági viszony megszüntetése

MAFOSZ
MAFOSZ
Facebook Pagelike Widget